STRUKTUR PENGURUS

KETUA UMUM
Rizky Ramadhan (NIM. 2015602/IMP)
SEKRETARIS UMUM
Reka Tri Ayu (NIM. 2015603/IMP)
BENDAHARA UMUM
Nurul Komaria (NIM. 2017612/IMP)
BIDANG OPERASIONAL
Yoga Saputra Hariyanto Kusumo (NIM. 2015598/IMP)
Ahmad Fuaddin (NIM. 2017609/IMP)
 Lius Alviando  (NIM. 2017611/IMP)
BIDANG PENUNJANG
Wildan Rosyada Ahmad (NIM. 2015598/IMP)
 Raihan Muhammad Suwanto  (NIM. 2017614/IMP)